top of page

מענק פגיעה ממושכת - משבר הקורונה

המענק מחולק לשתי קבוצות עיקריות :

1.עסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 הינו 18,000 ש"ח עד 300,000 ש"ח.

2 .עסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 הוא בין 300,000 ש"ח לבין 400 מיליון ש"ח.

 

 קבוצה ראשונה: עסקים שמחזור העסקאות שלהם גבוה מ-300,000 ש"ח.

שני תנאים עיקריים :

1. מחזור העסקאות של העסק בחודשים מרץ עד דצמבר 2020  בתוספת סכומי המענקים שהתקבלו  להוצאות קבועות אינו עולה על מחזור העסקאות בחודשים מרץ עד דצמבר 2019

2. העוסק היה זכאי לפחות לשלושה מענקי השתתפות בהוצאות קבועות מתוך חמש תקופות הזכאות של המענקים בשנת 2020.
 

סכום המענק:

עסקים עם מחזור של עד 20 מיליון ש"ח (בשנת 2019 ) - גובה המענק הינו 12% מסך המענקים שהתקבלו. עסקים מעל 20 מיליון גובה המענק יהיה 15%.
 

 סכום המינימום לתשלום במענק זה יהיה 9,000 שקלים וסכום המקסימום - 50 אלף שקלים.

  

לפי אחוז הירידה  יחושב גובה המענק שיתקבל בפועל  עפ"י החישוב הבא :

א. אחוז  הירידה בתוספת מענקים שהתקבלו להוצאות הקבועות  נמוך מ90% - המענקים יתקבלו במלואם.

ב. האחוז שווה או מעל 90% - גובה המענק שיתקבל הינו 65%  מהמענק שחושב

 

קבוצה שניה: עסקים שמחזור העסקאות שלהם הינו בין 18,000 ש"ח ל- 300,000 ש"ח.

שני תנאים עיקריים:

1. מחזור העסקאות של העסק בחודשים מרץ עד דצמבר 2020  בתוספת סכומי המענקים שהתקבלו  להוצאות קבועות אינו עולה על מחזור העסקאות בחודשים מרץ עד דצמבר 2020

2. אחוז הירידה ממחזור העסקאות של העסק בחודשים מרץ עד דצמבר 2020  מחזור העסקאות בחודשים מרץ עד דצמבר 2019 גבוה מ25%

סכום המענק:

סכום המענק יהיה בהתאם לשיעורי הירידה במחזורים, שבין מרץ-דצמבר 2019 לעומת מרץ-דצמבר 2020 עפ"י החישוב הבא

שעור הירידה במחזורים

גובה הפיצוי

25%-40%   3000 ₪

40%-60%   5000 ₪

60% ומעלה  9000 ₪

 

לפי אחוז הירידה  יחושב גובה המענק שיתקבל בפועל  עפ"י החישוב הבא :

א. אחוז  הירידה בתוספת מענקים שהתקבלו להוצאות הקבועות  נמוך מ90% - המענקים יתקבלו במלואם.

ב. האחוז שווה או מעל 90% - גובה המענק שיתקבל הינו 65%  מהמענק שחושב

 

 עוסק פטור

המחזורים שיילקחו לצורך חישוב הזכאות למענק וכן לחישוב גובה המענק יהיו המחזורים העסקאות השנתיים של 2019 ומחזורי העסקאות השנתיים של 2020 בהתאמה לתנאי החישוב שנקבעו

 

עסקים שהחלו לפעול החל מיום 01.01.20 ועד 29.02.20

התנאי לקבלת המענק, הוא שהעוסק היה זכאי לפחות לשני מענקי השתתפות בהוצאות קבועות מתוך חמש תקופות הזכאות. סכום המענק לגביהם יהיה  4,000 שקלים לעוסק מורשה ו- 3,000 שקלים לעוסק פטור

 

אופן הגשת התביעה ותשלום המענק

התביעה להגשת המענק תוגש באינטרנט טופס מקוון החל מיום 21.02.10 ועד 21.05.10.

המענק ישולם תוך 14 יום ממועד הגשת התביעה.

covid-19-5323154_1280.jpg

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

african-descent-3513653_1280.jpg

מעסיק חייב להנחות עובדים לרישום תקבולים כחוק

עשה ואל תעשה בעת ביקורת של רשות המיסים

bottom of page