top of page

הכנת דוחות שנתיים

מידי שנה בעלי עסקים, לרבות עצמאים, שותפים, בעלי שליטה בחברות, שכירים בכירים, משקיעים בחו"ל ועוד נדרשים להגיש דוח שנתי למס הכנסה. בהתאם לפעילות הכלכלית יש לצרף לדוח השנתי נספחים אשר מתארים את הפעילות הכלכלית. בעלי עסקים למשל נדרשים לצרף דוח רווח והפסד, דוח התאמה למס הכנסה, טופס פחת ועוד.  לעומת זאת אדם בעל פעילות בחו"ל נדרש להגיש נספח המתאר את הפעילות הכלכלית בחו"ל. משרדנו בעל הידע, המומחיות והניסיון הנדרשים לעריכת הדוחות השנתיים למגוון רחב של עסקים, תוך הקפדה יתרה על ניצול הטבות המס, חשיבה יצירתית לחיסכון במס ותכנון מס לגיטימי לטווח הארוך.    

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page