top of page

החזרי מס לשכירים

מרבית העובדים השכירים שהכנסתם היא עד לתקרת שכר מסוימת פטורים מהגשת דוח שנתי לרשויות המס. כאשר את חישובי המס לעובד שכיר מבצע המעסיק שמנכה ממשכורתו את סכומי המס ומשלם לרשויות המס עבורו. יחד עם זאת ישנם מקרים בהם מומלץ לעובד שכיר לפנות לרשויות המס באופן יזום ולהגיש בקשה להחזר מס, כאשר החישוב לא מטיב עם הנישום. במקרים כדוגמא: שהנישום עובד רק חלק מחודש או משנה מסוימת, עובד במספר מקומות עבודה שונים, מקרים בהם מגיע לנישום נקודות זיכוי נוספות אשר מקטינות את חבות המס (הולדת ילד, סיום תואר, סיום שירות סדיר בצבא, ילד לקוי למידה ועוד). מחלקת המיסים במשרדנו בעלת הידע, המומחיות והניסיון כדי לבדוק את זכאותך להחזרי מס, הכנת הבקשה והגשתה למס הכנסה עד לקבלת התשלום המלא לחשבון הבנק.

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page