top of page

הערכות שווי

הערכת שווי הינה כלי אריתמטי הנועד לסייע בעת הערכת שווי נכסים. כלי זה אינו מדע מדויק, כיוון שהערכת השווי נסמכת על הערכות ותחזיות לפעילויות עתידיות למועד הערכת השווי. הצורך בהערכת שווי פעילות עסקית או באומדן השווי ההוגן של נכסים עולה במקרים מסוימים, לרבות מכירה או רכישת עסק, בחינת הזדמנות עסקית להשקעה, מיזוגים בין גופים עסקיים, חילוקי דעות בין בעלי מניות, בתי משפט ועוד. הערכות שווי יכולות להתבצע באמצעות מספר שיטות בהתאם לאופי הפעילות, ותק, שלב ההתפתחות העסקית והמשאבים העומדים לרשות הישות.

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page