top of page

מידע חשוב לבעלי עסקים בצל וירוס הקורונה

coronavirus-4904507_1280.jpg

להורדת המאמר בקובץ

PDF

בצל משבר וירוס הקורונה עסקים רבים חווים ירידה דרסטית במחזור ההכנסות אשר בא לידי ביטוי בשורת הרווח.

בנסיבות אלה אנו ממליצים לערוך צמצומים בהוצאות ולהימנע מיצירת התחייבויות חדשות ככל שניתן עד שהמצב יתייצב.

 

להלן מספר אפשרויות לשיפור תזרים המזומנים ו/או צמצום ההוצאות:
 

 1. עובדים – הקטנת עלות העסקת עובדים
    א. עובדים שנמצאים בבידוד:

 • עובד שנאלץ לשהות בבידוד ייחשב כמי שנעדר עקב מחלה, המעסיק ישלם לעובד דמי מחלה בהתאם למכסת הימים שהעובד צבר. במידה ולעובד אין מספיק ימי מחלה המעסיק יפחית מתשלום שכרו של העובד בהתאם לימי העדרות.

 • העובד יציג למעסיק תעודת מחלה גורפת שפורסמה על ידי משרד הבריאות.

 • אסור לחייב עובד שנמצא בבידוד להגיע לעבודה או לפטר אותו עקב שהייתו בבידוד.

ב. הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום:

 • ניתן להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום.

 • עובד שיוצא לחופשה ללא תשלום מעל ל- 30 ימים זכאי לדמי אבטלה למרות שלא פוטר.

 • במהלך החל"ת לא מנכים לעובד ימי חופש או מחלה ולא משלמים שכר.

ג. הפרשות לפנסיה והשתלמות:

 • מעסיק לא נדרש להפריש לפנסיה ולקרן השתלמות בתקופת שהות העובד בחל"ת.

ד. פיטורים:

 • מעסיק שבחר לפטר עובד יאלץ לעשות זאת בכפוף לדין. כלומר תחילה לערוך שימוע לעובד ולאחר מכן לקבל החלטה סופית לפיטורין.

 • מעסיק נדרש לשלם ימי התראה מוקדמת, פיצוי פיטורין, פדיון חופש, פדיון ימי הבראה ועוד כחוק.

 

  2. הלוואות בסיוע המדינה

 • על רקע התפרצות נגיף הקורונה החליטה המדינה, באמצעות קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, לצאת במסלול יעודי שעיקרו סיוע לעסקים שנקלעו למצוקת תזרים מזומנים עקב השפעת נגיף הקורונה.

 • ההלוואות הינן בהיקף של עד 500,000 ₪

 

 3. דמי אבטלה למעסיק:

 • מעסיק יכול למשוך כספים מתוך החיסכון הפנסיוני שלו (על חשבונו) בפטור ממס במצב של אבטלה. רק מעסיק שהפסיק או סגר את פעילותו העסקית זכאי לממש הטבה זו.

 • גובה המשיכה המקסימאלי 12,200 ₪.

 

 4. בדיקת יכולת עמידה בפירעון התחייבויות:

 • בחינת התחייבויות: (שלב א')

 בחינת סך ההתחייבויות שלכם לספקים, בנקים, עובדים, שותפים עסקיים רשויות ועוד.

 • בחינת יתרת המזומנים: (שלב ב')

 לאמוד את המזומנים שעומדים לרשותכם ומזומנים שצפויים להיכנס במהלך התקופה הקרובה, תוך התחשבות במצב הנוכחי ויכולת ההחזר של החייבים.

 • סיכום יכולת ההחזר של כל ההתחייבויות (שלב א' פחות שלב ב') - שני מצבים עיקריים:

א. יכולת פירעון מלאה של כל התחייבויות – מצב אופטימאלי

ב. חוסר יכולת פירעון - כאשר קיים חוסר יכולת להחזר כל ההתחייבויות יש להתייעץ עם גורם מקצועי (במידת הצורך) ולתעדף את החזר ההתחייבויות.

ייתכן שבחלק מהגופים אי החזר חלק מהתחייבויות יגרמו לנקיטת הליכים משפטיים ובחלק אחר של הגופים יתאפקו בסבלנות עד להחזר החוב.

 5. ערוצי תקשורת פתוחים –

 • ההמלצה לייצר ערוצי תקשורת פתוחים עם הסביבה העסקית ובעיקר עם בעלי החוב קרי ספקים, בנקים, רגולטורים ועוד.
  כדאי לשקף מצב קיים בזמן אמת וכך באמצעות תקשורת פתוחה למזער נזקים.
  התקשורת בעיתות משבר מסייעת לא פעם להתמודד עם המצב הקיים.

 • יש להקפיד לתעד את התהליכים והקשיים  -
  תיעוד מוצלח יכול לעשות הבדל של שמים וארץ במקרים בהם מתמודדים עם הליכים משפטיים.

 

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

מעסיק חייב להנחות עובדים לרישום תקבולים כחוק

african-descent-3513653_1280.jpg

החוק לצמצום השימוש במזומן

צור קשר

Thanks! Message sent.

bottom of page