top of page

בדיקת נאותות -Due diligence

מדובר בתהליך אשר נועד לסייע למשקיע לזהות את כלל ההזדמנויות, החשיפות והסיכונים העסקיים של החברה, בטרם ביצע בה השקעה, באמצעות רכישת מניותיה או בדרך של מיזוג. בתהליך בדיקת הנאותות נבדקים ומנותחים דוחותיו הכספיים וכן מבוצעת בחינה מעמיקה של כל ההתחייבויות והנכסים המשמעותיים של העסק לרבות מצבו המשפטי, מבנה האשראי של העסק, אסמכתאות לביסוס טענות שהועלו בעל פה, בחינת פרוטוקולים והסכמים ועוד. בדיקת נאותות הינה שלב חשוב להבנה יסודית של כלל רכיבי הנכס הנרכש טרם ביצוע השקעה, כאשר  מטרתה היא להוות בסיס לקבלת החלטה מהימנה.

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page