top of page

חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח 2018

ביום 12 במרץ 2018 אושר החוק לצמצום השימוש במזומן, אשר נועד להיאבק בהון השחור במשק.
החוק מגביל תשלום וגביית מזומנים בשטרות ומטבעות מהארץ ומחו"ל, בסכומים מסויימים, הן בנסיבות עסקיות (מתן שירותים, מכירת טובין, עסקאות הוניות, עסקאות נדל"ן ועוד) והן בנסיבות לא עסקיות (מתן הלוואות, תרומות, מתנות ועוד).

להלן פרטי החוק העיקריים: 

 • בעסקאות שמחירם עולה על סך של 11 אלפי ₪, ייאסר על עוסק לשלם או לקבל מזומן שעולה על 10% ממחיר עסקה או 11 אלפי ₪, כנמוך מבינהם (תקרה ספציפית נקבעה לעסקאות בין עוסקים לתיירים).

 • בעסקאות בין פרטיים, שאינם עוסקים, בסכום העולה על 50 אלפי ₪, ייאסר לשלם או לקבל מזומן שעולה על 10% ממחיר העסקה או 50 אלפי ₪, כנמוך מבינהם.

 • בכל תשלום בעד שכר עבודה, תרומה, או הלוואה אשר עולה על הסך של 11 אלפי ₪, ייאסר לשלם או לקבל מזומן העולה על 10% מסך התשלום או 11 אלפי ₪, כנמוך מבינהם (לגבי מתנות ניתנה התייחסות ספציפית ותקרת התשלום הרלוונטית הינה סך של 50 אלפי ₪)

 • כמו כן, החוק מגביל הסבת שקים ושימוש בשקים פתוחים וקובע כי ייאסר על עוסק לקבל או למסור שיקים פתוחים בכל סכום (איסור מקביל חל על מוסר השיק) וכי ייאסר על אדם פרטי לקבל שיק פתוח עלסך העולה על 5,000 ₪.

 • בסעיף 29 לחוק נקבע כי על עוסק לתעד את אמצעי התקבול והתשלום. כמו כן, ניתנה למנהל רשות המסים הסמכות לקבוע הוראות ספציפיות לעניין חוק זה. לפיכך תיעוד נאות לעניין החוק יתבצע כמפורט להלן:

  1. תיעוד תקבולים - הפקת קבלה בהתאם לסעיף 5 להוראות ניהול פנקסים תהווה מילוי הדרישה בהתאם לסעיף 29 לחוק.
  2. תיעוד תשלומים - היות ובגין כל תקבול יוצאת קבלה ונמסרת למשלם (סעיף6)ד) ובתוך הקבלה מפורט אמצעי התקבול כאמור לעיל, יראו בשמירת הקבלה תיעוד נאות לעניין סעיף 29 לחוק.

החל מה – 1 ביולי 2019 נכנסו לתקוף הגבלות נוספות והפעם בנוגע לפירעון שיקים על ידי הבנקים.

ואלו עיקרי החוק שנכנסו לתקוף לאחרונה:

1. אסור לעוסק לקבל שיק פתוח או לתת שיק פתוח בכל סכום.

2. אסור לאדם פרטי לתת שיק פתוח לעוסק בכל סכום.

3. בין אנשים פרטים אסור לתת או לקבל שיק פתוח שסכומו מעל ל – 5,000 ₪.

4. אין להסב שיק מבלי לציין בגב השיק את שמות המס והנסב ומספר תעודת הזהות של המסב.

עוד נקבע בחוק כי הבנקים או נותני אשראי אחרים לא יפרעו שיקים כאשר מתקיים בהם אחד מאלה:

 1. שם הנפרע אינו נקוב בשיק.

 2. שיק שהוסב יותר מפעם אחת וסכומו עולה על 10,000 ₪ (למעט חריגים).

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

טיפים לחיסכון במס לקראת סוף השנה

קיצור שעות שבוע עבודה במשק

צור קשר

Thanks! Message sent.

bottom of page