top of page

היערכות מעסיקים לחובת דיווח מקוון על הפקדות לקופת גמל לעובדים

החל משכר ינואר 2019 תחול חובת דיווח מקוון על תשלומים לקופות הגמל ביחס לכלל המעסיקים.

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופות גמל) תשע"ד – 2014, והוראות חוזר הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל"

החל משכר ינואר 2019, המחוקק השית את האחריות לסליקת המידע והכספים בגין הפרמיות של העובדים לקופות הגמל על המעסיקים.

במילים אחרות, העולם הישן בו סוכן הביטוח היה נותן ייעוץ פנסיוני לעובד בכובע אחד, ושירותי סליקת הכספים (תפעול פנסיוני) למעסיק בכובע השני - נגמר !!
כיום המעסיקים נושאים באחריות לסליקת המידע והכספים לקופות.

בפועל חלות על המעסיקים חובות דיווח חדשות לאופן הפקדת התשלומים השוטפים לקופות הפנסיוניות של העובדים.

נקבע כי הדיווח יעשה בקובץ במבנה אחיד כפי שקבע אגף שוק ההון. - קובץ הדיווח האחיד כולל, מידע מפורט לגבי הפקדות עובדים, פרטי מעסיק ועובד, פרטי הקופה אליה מפקידים, חלוקה לרכיבים, תשלומים פטורים, הפסקות עבודה, דרכי העברת כספים, בקשה להשבת תשלום ביתר וכדומה.

אנחנו שמחים לבשר לכם שמעתה נוכל להעניק לכם שירותי תפעול פנסיוני מלאים עם הבנה עמוקה הן בשכר והן בעולם התפעול הפנסיוני במחירים אטרקטיבים ותחרותיים.

 

מעסיקים של עד 5 עובדים פטורים מחובת הדיווח בכפוף לעמידה בכל התנאים הבאים:

 

  1. המעביד אינו מעסיק 5 עובדים ומעלה.

  2. לא חל כל שינוי בפרטי הדיווח שנקבעו בתקנות (פרטים לגבי העובד ולגבי ההפקדה), שמסר המעביד לחברה המנהלת.

  3. סכום ההפקדה בעד עובד זהה לסכום שהופקד בעדו במועד שבו נמסרו הפרטים כאמור בפסקה (2/

  4. המעביד הורה לחברה המנהלת לגבות את התשלומים באופן קבוע באמצעות כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון;

  5. חברה מנהלת אישרה למעביד לא לדווח במועד ההפקדה.

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

החוק לצמצום השימוש במזומן

קיצור שעות שבוע עבודה במשק

צור קשר

Thanks! Message sent.

bottom of page