top of page

ביקורת דוחות כספיים

חברות, עמותות שותפויות וגופים מבוקרים שונים חייבים על פי חוק לקבל חוות דעת מטעם רואה חשבון על הדוחות הכספיים שלהם. נתח מרכזי בעבודתו של רואה חשבון הינו ביקורת דוחות כספיים, כאשר בעת ביצוע פעולת הביקורת הוא מחויב לעבוד על פי תקני הביקורת המקובלים בישראל. חשוב להבהיר כי פעולת הביקורת היא הבסיס והתנאי לחוות דעתו של רואה החשבון על הדוחות הכספיים. כחלק מעבודת הביקורת במשרדנו אנו מפיקים מסמך נוסף לחוות הדעת בו אנו מפרטים מהם הליקויים, מסבים את תשומת הלב בנושאים כלכליים ומיסויים ולסיכום מספקים המלצות לשיפור.

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page