top of page

עושים סדר במשיכות ויתרות חובה בעלים סעיף 3(ט1)

החל מיום 1.1.17 החליטה כנסת ישראל בשיתוף מלא עם רשות המיסים לשים קץ למשיכות כספים או העמדת נכסים לטובת בעלי מניות מחברות שבבעלותם. הגולל נסתם באמצעות חקיקת סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה.

המצב עד 1.1.17 בעלי מניות היום מושכים כספים או רוכשים נכסים כגון דירות מגורים, כלי שיט, כלי טיס ועוד באמצעות כספים של חברות שבבעלותם מבלי לשלם מס על משיכות הכספים.

תכנון המס היה פושט למדי כספים שנמשכו נרשמו כהלוואה לטובת בעלי המניות ונכסים שנרכשו נרשמו בספרי החברה כרכוש קבוע.

החל מ 1.1.17 נחקק סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה שקובע כאמור לעיל כל משיכת כספים או העמדת נכסים לטובת בעל המניות תחויב במס

סעיף 3(ט1) משיכות בעלים מחברה – הלכה למעשה:

"יראו משיכה מחברה, במועד החיוב, כהכנסתו של בעל המניות המהותי – ..."

  1. משיכת כספים או העמדה של נכס

משיכה של כספים מהחברה על ידי בעל מניות מהותי או קרובוהכוללת מזומנים, ניירות ערך ופיקדונות שהועמדו לרשות בעל המניות באופן של הלוואה, השאלה, חוב, בטוחה או ערבות בנקאית.

כמו כן גם העמדה של נכסים קרי דירה, חפצי אומנות כלי טיס ושיט לשימוש עיקרי של בעל המניות לצרכיו הפרטיים. מהווה משיכת כספים מהחברה.

במקרה שהחברה לא העמידה נכס ספציפי לטובת ערבות חוב של בעלהערובה לא תחשב למשיכת כספים

  2.  משיכת כספים שסעיף 3(ט1) לא יחול עליה

סעיף 3(ט1) לא יחול אם סכום משיכות הכספים המצטבר מאותה חברה לא עלה ביום כלשהו בשנת המס ובשנת המס שלפניה על 100,000 ₪

  3. מועד החיוב במס

מועד אירוע המס בידי בעל המניות בעניין משיכת כספים מחברה יחול בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו הכספים. "שוטף + שנה"

סיווג ההכנסה בידי בעל המניות -

ראשית ההכנסה תסווג כדיבידנד במידה ואין מספיק עודפים לחלוקה ויש יחסי עובד מעביד בין החברה לבעל המניות תסווג ההכנסה כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) אם לא מתקיים יחסי עבודה תסווג ההכנסה כהכנסה מעסק לפי סעיף 2(1).

  4. משיכה והשבת הכספים לחברה

  א. כספים שנמשכו או נכסים שהועמדו לשימוש בעל המניות והושבו לשימוש החברה עד למועד החיוב לא יחויבו במס ובלבד שהכספים שהושבו לא נמשכו שוב מחדש בתוך שנתיים מהמועד בו הושבו, נכסים שהושבו לא נמשכו שוב בתוך 3 שנים מהמועד בו השבו.

  ב. אם נמשכו כספים מחדש או הועמד נכס מחדש בתוך התקופות האמורות יראו את הכספים או את הנכס כאילו לא הושב מעולם. אירוע המס ייגזר מתאריך המשיכה המקורי. ייחוס ההשבה למשיכה מסוימת יעשה בשיטת F.I.F.O

  ג. משיכות כספים שנעשו באופן חד פעמי והושבו לחברה בתוך 60 ימים לא יחשבו כמשיכה מחדש.

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

טיפים לחיסכון במס לקראת סוף השנה

קיצור שעות שבוע עבודה במשק

צור קשר

Thanks! Message sent.

bottom of page