top of page

מפקידים לחיסכון וחוסכים במס - קרן השתלמות

משרד רואה חשבון בשרון משה אסרף מסביר על קרן השתלמות

כחלק מהערכות לסוף שנת המס 2016 וכחלק מהמאמץ לתכנון וחיסכון במס אני ממליץ ללקוחותיי להפקיד כסף לקרן השתלמות.

 

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון פנסיוני מצוין ויעיל לחיסכון בטווח הבינוני, הן לשכירים והן לעצמאים. הרעיון ההיסטורי בהקמת הקרן היה לאפשר חיסכון למימון השתלמויות עתידיות, כאשר היום המכשיר מאפשר את פדיון הכסף לכל מטרה.

החיסכון באמצעות קרן השתלמות מקנה הטבות לחוסך, הן בשלב ההפקדה והן בשלב הפירעון: בשלב ההפקדה- לעצמאי חלק ניכר נחשב כהוצאה, ולשכיר חלק מהפקדה לא נכלל לצורך חישוב המס בתלוש השכר. בשלב המשיכה- הרביות והתשואות שהרוויחה הקרן לאורך השנים פטורות ממס.

כך שלמעשה במידה ותפקידו מידי חודש סכום כסף מסוים או סכום אחד בסוף השנה (במידה והנכם עצמאיים) הכסף שלכם במהלך השנים הבאות יצבור תשואה. תשומת הלב כי רק כעבור שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה ניתן לפדות את הסכום המלא. כמו כן ניתן לממשו לצורך השתלמות או במקרה של הגעה לגיל פרישה גם לפני תום התקופה, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק. אדגיש כי אין חובה לפדות את סכום הכסף שנצבר בקרן ההשתלמות לאחר 6 שנים.

קרן השתלמות   לשכיר

המשכורת המרבית שבגינה ניתן להפקיד היא 15,712 ש"ח לחודש (בשנת המס 2016). שיעור ההפקדה הוא כדלקמן: הפרשת המעביד - 7.5%, הפרשת העובד - 2.5%. מעבר לכך יש לזקוף שווי לעובד.

 

קרן השתלמות לעצמאי

ע"פ סעיף 17(5א) לפקודה מותר לעצמאי לנכות 4.5% מהכנסתו לתשלום לקרן השתלמות,זאת מעבר ל-2.5% מהכנסתו עד 261,000 ש"ח בשנת המס 2016.

כלומר מקסימום ההפקדה המותרת לקרן השתלמות היא- 18,270 ₪, כאשרמתוך ההפקדה של ה- 7%, רק 4.5% מוכרת במס. לכן ההטבה נטו (בהנחה שעצמאי יגיע ל- 48% מס שולי) הינה 5,638 ₪ על מקסימום הפקדה.

 

קרן השתלמות לבעל שליטה

לפי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודההניכוי המקסימאלי שחברה יכולה לנכות מהכנסתה בשנת 2016, בשל תשלומים לקרן השתלמות בעבור חבר בעל שליטה בה, היא 4.5% מהתקרה שזה 8,485 ₪ (%4.5 מ-188,544 ₪); זאת, בתנאי שבעל השליטה יוסיף במקביל שליש לטובת ההפקדהעבורו  2,828 ₪  (1.5% = 1/3 מ-8,484 ש"ח). תשומת הלב כי בגין הפקדתבעל השליטה הוא לא יקבל הטבות מס בשנת ההפקדה אך הרווחים עליהם יהיו פטורים ממס.

ניתן להפריש סכום נוסף בשיעור 4.5% ועד ל-7.5% מהמשכורת שאינה גבוהה מהתקרה 188,544 ש"ח, כאשר סכום ההפקדה לא יותרו כהוצאה בידי המעביד, ולא ייחשבו להכנסה בידי בעל השליטה. זאת בתנאישבעל השליטה  יפקיד במקביל שליש כלומר סך של:

188,544 * 2.5% = 4,714 ₪.

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

אזרח אמריקאי? בעל גרין קרד? נחתם הסכם ה- FATCA

בעל עסק יש הכנסות אבל הכסף נעלם?

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page