top of page

הנחיות לביצוע ביום 31.12

עוסק פטור.jpg

מידי שנה נדרשים בעלי עסקים לביצוע מספר פעולות על פי חוק ביום 31 דצמבר לאותה שנת מס.

ערכנו עבורכם את תמצית הפעולות הנדרשות  

 1. ספירת מלאי:
  חובה לערוך ספירת מלאי מפורטת לתאריך 31.12. ניתן לבצע את הספירה בתום 10 ימים לפני/אחרי ולבצע התאמות הדרושות כדי להגיע למצב המלאי ביום הקובע. גיליונות הספירה צריכים להיות ממוספרים, ועליהם לכלול תאריך, תיאור הפריט כמות, עלות קניה, שם הסופר וחתימה. נא להעביר למשרד את הרשימה והסיכום הכספי שלה.
  אי עריכת ספירת מלאי עפ"י הנהלים ושמירת הרשומות, הינה עילה של הרשויות לפסילת ספרים.


   

 2. ספירת חייבים וזכאים, קופות ושיקים:
  ביצוע רשימה של חייבים וזכאים, לרוב מדובר ברשימה של לקוחות חייבים וספקים זכאים.
  ביצוע רשימה וספירה של שיקים ומזומנים.
   

 3. החתמת כלל העובדים על טופס 101: 
  בתחילת כל שנת מס חדשה יש להחתים את כלל העובדים (הוותיקים והחדשים) על טופס 101
   

 4. עוסקים פטורים דיווח מחזור המכירות:
  עוסקים פטורים מחויבים לדווח למע"מ פעם אחת בשנה על מחזור המכירות שלהם בשנת מס מלאה, הדיווח מתבצע בחודש ינואר ולא יאוחר מיום 31.01. 
  אנא דווחו למשרדנו את מחזור המכירות כדי שנבצע עבורכם את הדיווח למע"מ.
   

 5. החתמת עובדים על חוזי עבודה: 
  החוק אינו מחייב את המעסיק והעובד לחתום על חוזה עבודה ביניהם יחד עם זאת,  חוק הודעה לעובד מחייב את המעסיק להודיע לעובד בכתב תוך 30 ימים על תנאי העסקה קרי שכר, תנאים סוציאלים, שעות וכ'
   

 6. רשימת כלי רכב ומד הק"מ:
  בעל עסק נדרש להכין בתום שנת המס רשימה של כלי הרכב שברשות העסק. כלי הרכב יכללו כלי רכב שבליסינג וכלי רכב אשר אינם רשומים על שם התאגיד במשרד הרישוי, אולם הם בשימוש התאגיד.  
  הרשימה תפרט את מספרי הרישוי של כלי הרכב, ייחוסו לעובד של החברה (אם בכלל) ואת מספר הקילומטרים שכל רכב צבר וזאת לפי מד הספידומטר עד ליום 31.12.   
   

 7. אגרה שנתית לחברה:
  להזכירכם יש לשלם את האגרה השנתית לרשם החברות עד לתאריך 31/03 במחיר מופחת בסך 1,120 ש"ח.
  חברה שלא תשלם את אגרת רשם החברות עד לתאריך זה , תשלם מחיר בשיעור מלא בסך 1,488  ש"ח 

Checklist

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

african-descent-3513653_1280.jpg

מעסיק חייב להנחות עובדים לרישום תקבולים כחוק

החוק לצמצום השימוש במזומן

צור קשר

Thanks! Message sent.

bottom of page