top of page

השבת מענקים ששולמו ביתר (קורונה)

בעלי עסקים שקיבלו מענקי קורונה למרות שאינם עומדים בתנאים, נדרשים להשיב את המענקים.

ניתן להשיב את המענקים פריסת תשלומים רחבה עד 30.06.2023

 התנאי להטבת פריסת התשלומים הרחבה ביצוע ההסדר המיוחד עד 31.12.21 

אז איך משיבים את המענקים ?

שלב 1 - בדיקת זכאות

יש להיכנס לאזור האישי באמצעות סיסמא באתר של רשות המיסים > מענקי קורונה > טבלת זכאות מענקי קורונה

בשלב זה בודקים איזה מענקים כן זכאים ולאיזה מענקים לא זכאים.

 מענקים מזכים יופיעו בצבע ירוק.

מענקים שיש להשיב יופיעו בצבע אדום.

שלב 2 - אישור השבת מענקים

בסוף הטבלת הזכאות לוחצים על כפתור "השבת מענקים" > מסמנים את המענקים שמעוניינים/נדרשים להשיב. 

סימון המענקים להשבה ולחיצה על אישור יצור חוב בגובה המענקים שאושרו להשבה

שלב 3 - הסדרה ותשלום

1. השבת המענק בתשלום אחד באמצעים המקובלים כ.אשראי, שובר בברקוד בבנק הדואר.

2. לגשת לפקיד שומה עד 31.12.21 ולבצע פריסת תשלומים לכל היותר

עד ליום 30.06.23 

3. ניתן לבצע פריסת תשלומים בכרטיס אשראי.

החלטת רשות המיסים כלשונה

רשות המסים בישראל

 

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, מודיע על ארכה נוספת, עד ה-31.12.2021, לתקופה במהלכה תאפשר רשות המסים למי שביקשו וקיבלו מענקי סיוע לתקופת הקורונה ולא עמדו בתנאים שנקבעו בחוק, לבצע הסדר מיוחד של פריסת תשלומים ללא ריבית להחזרת המענקים, כשהתשלום האחרון יתקבל לא יאוחר מיום 31.12.2022

 

11/8/2021

 

התקופה לביצוע הסדר תשלומים מורחב, להשבת מענקים ששולמו ללא עמידה בתנאי החוק, תוארך עד ה-31.12.2021

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, מודיע על ארכה נוספת, עד ה-31.12.2021, לתקופה במהלכה תאפשר רשות המסים למי שביקשו וקיבלו מענקי סיוע לתקופת הקורונה ולא עמדו בתנאים שנקבעו בחוק, לבצע הסדר מיוחד של פריסת תשלומים ללא ריבית להחזרת המענקים, כשהתשלום האחרון יתקבל לא יאוחר מיום 31.12.2022.

כזכור, במטרה לתת לעסקים מענה מיידי ובהתאם למדיניות הממשלה, שילמה רשות המסים את מענקי הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה ומענקי הסיוע לעסק קטן, במהירות מרבית, על סמך הצהרות המבקשים לפיהן בין היתר, הייתה להם ירידת המחזורים הנדרשת בחוק לצורך הזכאות למענק.

בראשית חודש יוני נפתחה באזור האישי באתר רשות המסים מערכת ייעודית המציגה למבקש את כל המענקים ששולמו לו, את הירידה במחזורים שנדרשה בחוק ואת הירידה שהוא חווה בפועל. במקרה של מענקים ששולמו ביתר, כשעל פניו לא קיימת זכאות לפי התנאים שנקבעו בחוק, מוצגות מספר אפשרויות להשבת הכספים באתר ובנוסף, הסדר פריסה נוח של מלוא סכום החוב בתשלומים שווים חודשיים ללא ריבית שפריסתם תסתיים לא יאוחר מיום 31.12.22 אותו ניתן לבצע מעתה, כאמור עד ה-31.12.2021 באמצעות פניה למשרד השומה או המייצג.

ארכה נוספת: 
 

לאחרונה ברשות המיסים אושרה פריסת החזרים ארוכה יותר עד ליום 30.06.2023

bottom of page