top of page

אישורים ודוחות מיוחדים

פעמים רבות הנכם נדרשים להמציא אישורים מטעם רואה חשבון לגורמים שונים כגון בנקים, ספקים, בתי משפט, מכרזים ועוד. כמו כן לעיתים הנכם נדרשים להמציא דוחות מיוחדים המבוקרים ע"י רואה חשבון אשר עומדים בנהלי הביקורת הישראלים ומלווים בחוות דעת. בשל האחריות המוטלת על רואי החשבון נקבעו כללים מקצועיים למתן אישורים ודוחות מיוחדים. משרדנו מספק שירותים אלו בזמן קצר, תוך הקפדה על נהלי הביקורת המקצועיים.

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page