top of page

שירותי חישובי שכר

השכר מהווה מרכיב משמעותי ביותר בהוצאות העסק ובהתאם הוא אחד מההיבטים החשובים אותו יש לקחת בחשבון כדי שהעסק ינוהל בהצלחה. בעל עסק חייב למלא אחר החובות החוקיות החלות עליו על מנת להעסיק עובדים על פי החוק וכמו כן להיות ער לזכויות העובדים הרבות שלהן משמעויות כלכליות כבדות.  במשרדנו קיימת לשכת שירותי שכר עבודה מקצועית. במסגרת שירותי השכר אנו מפיקים תלושי שכר תוך יישום חוק הגנת השכר, חוק פיצויי פיטורין, חוק הביטוח הלאומי וחוקים ותקנות סוציאלים נוספים, עוד משרדנו מבצע חישובי פיצויים לעובדים שעוזבים, תחשיבים לעורכי דין ומתן חוות דעת לבתי משפט. מחלקה זו פועלת בשיתוף פעולה מלא עם יועצים משפטיים על מנת להעניק לכם פתרונות מבוססים ויעילים לכל סוגיה שתעלה.

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page