top of page

עדכוני חקיקה להשגת יעד התקציב 17 ו 18-לבעלי עסקים

במהלך התקופה האחרונה נעשו שינויים בחוק מרחיקי לכת הנוגעים כמעט לכל אדם במגזר העסקי.  לכן אני ממליץ בחום להתעדכן בשינויים שנעשו.

עיקרי התיקונים בפרק המסים בחוק ההתייעלות החדש הם:

 1. שינוי והרחבת מדרגות המס וקביעת מס שולי מרבי עד 50% (כולל מס יסף) -  החל משנת המס 2017 יופחת
  שיעור המס במדרגות ההכנסה הנמוכות ( אשר ברובן כלל אינן  מגיעות ממילא לסף המס), אך יועלה שיעורי
  המס על הכנסות של בני המעמד הבינוני והגבוה ( שהם בעצם המשלמים את המסים בישראל ).

 2. הגדלת שיעור מס יסף מ- 2% ל-3% - יחיד אשר הכנסתו החייבת תעלה על 640,000 ₪, יהיה חייב במס נוסף
  על כל שקל נוסף, בשיעור של 3% (במקום מס יסף של 2% עד כה).

 3. שינוי בשיעור מס חברות – החל משנת 2017 הופחת מס חברות מ-25% ל-24%  ובשנת 2018 ל-23%.

 4. שינוי שיטת המיסוי לחברי קיבוץ מתחדש - בהתאם יקבע כי הכנסות החברים בקיבוץ המתחדש יחושבו לעניין שיעור המס המתחייב, כהכנסות החבר לכל דבר ועניין ואילו הכנסות הקיבוץ מהנכסים המשותפים יחויבו במס בהתאם לשיעורי המס החלים על כל אחד מחבריו. כאשר לעניין זה מיוחסים הנכסים לכל אחד מהחברים בהתאם לזכויותיהם ברווחים, זאת בדומה לשותפות

 5.  שינוי בגין הפרשה לקרן השתלמות לעצמאים -  יהיה ניתן לקבל ניכוי בגין מלוא סכום ההפקדה (בעבר לא היו 2.5% הראשונים מסכום ההפקדה מקנים ניכוי), כלומר, כדי לקבל ניכוי של 4.5% יש להפקיד 4.5% ולא 7% כעבר.

 6. זיכוי נוסף בגין הפרשה לקצבה לעצמאים בהתאם לסעיף 45א- עצמאי שלא קיבל ניכוי בגין הפרשה לאובדן כושר עבודה יקבל זיכוי נוסף של 35% בגין 0.5% הכנסה מעסק עד 206,400 ש"ח (נכון לשנת 2017) בניכוי הכנסה מבוטחת.

 7. נקודות זיכוי ליחיד שמסיים לימודי מקצוע - תוקנו סעיפים 40ד ו-40ה לפקודת מס הכנסה: מי שסיים לימודי מקצוע יקבל, במקום מחצית נקודת זיכוי, כדלקמן: בשנת 2017: 3/4 נקודת זיכוי. בשנת 2018 ואילך נקודת זיכוי אחת.

 8. פרסים והגרלות - שיעור המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, יהיה 35% (במקום 30%).

 9. חיוב הפרשה לפיצויים בשווי - נקבעה תקרת הפקדה שאינה חייבת במס למרכיב הפיצויים בקופת  גמל. תקרת ההפקדה השנתית לפיצויים שאינה חייבת במס לשנת 2017: 32,000 ש"ח לשנה או משכורת חודשית מבוטחת, הנמוך שבהם (הפקדה חודשית בסכום של 2,667 ש"ח או 8.33% מהמשכורת החודשית המבוטחת, הנמוך שבהם).
  סכום העולה על התקרה הנקובה, יזקוף שווי הטבה לצרכי מס בסכום שבו עלתה ההפקדה

 10. החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה - החל משנת 2017, נוספה לסעיף 9(7א) פסקה (ז1) הקובעת כי יראו עובד כמי שבחר ברצף קצבה, גם אם לא הודיע למנהל ולא ביקש אחרת
  א. מקור הכספים בקופה הינו בהפקדות שוטפות והפקדות להשלמת פיצויים לקופת הגמל, שנשארו בקופה במועד סיום העבודה.
  ב. היתרה הצבורה במרכיב הפיצויים של העובד בכל הקופות הינה 360,000 ש"ח או התקרה שנקבעה לעיל (כלומר משכורת אחרונה או 32,000  ש"ח כנמוך)  לכל שנת עבודה, הגבוה שבהם.
   

תיקונים בחוק הנוגעים לבעלי חברות:

 1. מיסוי משיכות בעלים מחברה – (הוספת סעיף 3 (ט1)) משיכת כספים מעל 100 אלף שקל מוגדרת על ידי בעלי המניות כ"הלוואה" שתוחזר לחברה בבוא היום או לאורך תקופה ארוכה. נקבע, כי משיכת כספים, לרבות שווי  כסף (דירה, כלי שיט, כלי טייס, חפצי אומנות ותכשיטים), על ידי בעל מניות מחברה שבבעלותו, שלא הוחזרה לחברה עד תום שנת המס הבאה (שווה כסף עד תום שנת המשיכה) + הוראות מעבר לגבי החזרת כסף/ שווה כסף לחברה, תחשב כמשכורת או דיווידנד לפי העניין.

 2. קביעת "חברות ארנק" כחברות שקופות – (הוספת סעיף 62א לפקודה)  נקבע כי ההכנסה החייבת של חברת מעטים, הנובעת מפעילותו של יחיד המחזיק במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות קרוב במניותיה, תיחשב הכנסתו של היחיד  מיגיעה אישית, ובהתקיים התנאים הבאים:
  א. הכנסת החברה נובעת מפעילות היחיד כנושא משרה  או מתן שרותי ניהול בחבר בני אדם אחר.
  ב. הכנסת החברה נובעת מפעילות היחיד עבור אדם אחר, ומתקיימים ביניהם יחסים דומים ליחסי עובד - מעביד. ובתאי שיש לו לקוח עיקרי של 70% והוא מעסיק פחות מ-4 עובדים.

 3. כפיית חלוקת רווחים עודפים לחברה – (תיקון סעיף 77 לפקודה) נקבע לתת סמכות למנהל לחייב חלוקת דיווידנדים מרווחים לא מחולקים, בין שהם נובעים מהכנסות חייבות במס ובין שהם פטורים ממס,  לרבות משבח מקרקעין, ונצברו מיום התאגדותה ועד לתום שנת מס פלונית, בניכוי המס החל עליה ובניכוי דיווידנדים שחולקו ממנה ובלבד שסכום הרווחים לא יעלה על סכום הרווחים המותרים לחלוקה לפי מבחני כושר הפירעון בחוק החברות, התשנ"ט-1999. ניתן להכריח לחלק דיווידנד רק אם סך העודפים עולה על 5 מיליון ש"ח, לא יותר מ – 50% מהרווח של אותה שנה, סך עודפים לאחר חלוקה יהיה לפחות 3 מיליון ש"ח רק לאחר התייעצות עם הועדה.

 4. הוראת שעה לשיעור מס מוטב (25%) על דיווידנדים – על מנת לאפשר לבעלי המניות המהותיים בחברות בהן צבורים רווחים שלא חולקו עד למועד כניסת החוק להיערך לקראת התיקונים שחוקקו, נקבעה במסגרת חוק ההתייעלות הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו-ב(3) לפקודה . הוראת השעה קובעת לתקופה קצובה, שמיום 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017 שיעור מס הכנסה מופחת של 25% על דיבידנד, שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום 31.12.2016 . בתנאי שלא יקטין משכורת בשנים 2017 – 2019.
   

תיקונים הנוגעים לביטוח הלאומי

 1. תיקון בשיעורי דמי הביטוח של "עובד עצמי" -חוק ההסדרים  תיקן את שיעורי דמי הביטוח הלאומי של העובד העצמאי בלבד (אין שינוי בשיעורי דמי ביטוח הבריאות ובשיעורי דמי הביטוח של עצמאי שאינו עונה להגדרה). שיעורי דמי הביטוח של עצמאים בשנת 2017 ואילך הוא כדלקמן:
  "עובד עצמאי" בשיעור המופחת של דמי הביטוח – 5.97%.
  "עובד עצמאי" בשיעור המלא של דמי הביטוח – 17.83%.
  מי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי בשיעור המופחת של דמי הביטוח – 9.61%.
  מי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי בשיעור המלא של דמי הביטוח – 12%.
  השיעור המופחת של דמי הביטוח חל על הכנסות שעד 60% מהשכר הממוצע במשק (5,804 ש"ח לחודש בשנת 2017).
  השיעור המלא של דמי הביטוח חל על ההכנסות החל מ-60% מהשכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (בשנת 2017 – מסך 5,805 ש"ח לחודש ועד 43,240 ש"ח לחודש).​

 2. חובת הפרשה לפנסיה לעצמאים - 
  החל משנת 2017 יידרשו עצמאים להפריש לקצבה ולאבטלה את השיעורים הבאים מ"הכנסה חייבת":
  עד מחצית השכר הממוצע – 4.45%
  בין מחצית השכר ממוצע לשכר הממוצע המלא – 12.55%
  יש להדגיש כי לגבי שכיר ועצמאי תהיינה ההפרשות שלעיל בניכוי סכום שהופקד עבורו כשכיר (חלק עובד וחלק מעסיק).
  בשנת 2017 השכר הממוצע במשק הוא 9,673 ש"ח.
  מי אינו חייב להפריש:

 • מי שביום 1/1/17 הוא בן/בת 55 ומעלה

 • מי שטרם הגיע לגיל 21 בתום שנת המס

 • מי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת (60) בתום שנת המס

 • מי שבתום שנת המס טרם עברה חצי שנה מאז פתח תיק מע"מ

  מועד ההפקדה וקנס בגין איחור בהפקדה
  יש להפקיד עד תום שנת המס. מי שהפקיד פחות מהסכום שנקבע יקבל התראה ממרכז גביית קנסות (אשר יקבל מידע מרשות המסים) ויהיה עליו להפקיד את הסכום החסר בתוך 90 יום. אי הפקדה בתוך 90 יום תביא לקנס בסך 500 ש"ח. ייתכן שעצמאים רבים יקבלו התראה ממרכז גביית הקנסות משום שאת הדוח על ההכנסה יגישו במהלך השנה הבאה (ולעתים אף אחרי יותר משנה) ולרוב לא ידעו את סכום הכנסה המדויק בתום השנה. בחוקנקבע כי התראות וקנסות יינקטו רק נגד אלה שמרוויחים מעל שכר המינימום  אף שהם אינם פטורים מחובת ההפקדה.

 

תיקונים הנוגעים להעסקת עובדים

 1. העלאת שכר המינימום מינואר 2017 - החל ממשכורת ינואר 2017 (ששולמה בראשית פברואר 2017) עלה שכר המינימום ל 26.88 ש"ח לשעה ו- 5,000 ש"ח לחודש למשרה מלאה

 2. הגדלת מספר ימי החופשה השנתית – החוק מוסיף 2 ימי חופשה שנתית לעובד בכל אחת מ-4 השנים הראשונות לעבודה (ובכך משווה אותם למספר הימים שזכאים להם עובדים עם ותק של 5 שנות עבודה). לפי התיקון לחוק, יום חופשה אחד התווסף החל מיולי 2016, והיום השני - החל מינואר 2017. 

 3. חובת ביטוח פנסיוני לעובדים - החל ממשכורת ינואר 2017, שיעור ההפרשות הוא 18.5% מהשכר, מתוכם 6% על חשבון העובד והיתר 12.5% על חשבון המעסיק. 6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6%% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים.

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

בעל עסק יש הכנסות אבל הכסף נעלם?

תרומות

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page