top of page

סקירת הטבות המס ומענקי קורונה

תמצית מענקי קורונה

התפשטות נגיף הקורונה גרמה לטלטלה כלכלית בכל העולם כולו, וכמובן גם בישראל. כדי למתן את קצב ההדבקה הוטלו על עסקים הגבלות רבות שמטרתן לצמצם מגע פיזי בין אנשים. בין היתר נסגרו קניונים, אולמות תרבות, חדרי כושר ומסעדות, הוטלה הגבלה על מספר העובדים במשרדים ועל המשתמשים בתחבורה הציבורית, ונאסרה כניסת תושבי חוץ לישראל. הגבלות אלה גרמו לצמצום הפעילות ואף להשבתה מוחלטת בענפי כלכלה רבים. עובדים שכירים פוטרו או נאצלו לצאת לחל"ת.
בד בבד עם ההגבלות, יצאה ממשלת ישראל עם תוכניות תמיכה והקלות שונות לשכירים, לעצמאים ולחברות; חלקן אמורות להימשך עד יוני 2021.

 1. להלן ההטבות שהוענקו לשכירים ולכלל האוכלסיה:
  ●        הרחבת הזכאות לדמי אבטלה לשכירים עד יוני 2021 (לעניין משך הזכאות, סכום דמי האבטלה ותנאי הזכאות)
  ●        מענק הסתגלות לשכירים בני 67 ומעלה עד יוני 2021 שפוטרו/ יצאו לחל"ת ואינם זכאים לדמי אבטלה
  ●        הרחבת הזכאות לקצבת נכות לנכה עבודה
  ●        משיכת קרן השתלמות לפני תום שש שנים בפטור ממס
  ●        הכרה בזקיפת שווי רכב חלקי לעובד שפוטר/ יצא לחל"ת באמצע חודש
  ●        משיכת מענק חייל משוחרר לכל מטרה
  ●        מענק לכל אזרח ולאוכלוסיות חלשות

   

 2. להלן ההטבות לעצמאים ולעסקים:
  ●        מענק סיוע (מעין דמי אבטלה) לעצמאים ולבעלי שליטה בחברות מעטים שפעילותן הופסקה או מחזור המכירות שלהן ירד משמעותית
  ●        מענק השתתפות בהוצאות (סיוע לעסקים שממשיכים לעבוד אך מחזור המכירות שלהם ירד משמעותית)
  ●        מענק עידוד תעסוקה (למעסיקים שמחזירים עובדים מחל"ת או קולטים מובטלים)
  ●        מענק שימור עובדים (למעסיק שלא פיטר עובדים למרות הירידה במחזור המכירות שלו)
  ●        פחת מואץ
  ●        הקלה בתשלומי ארנונה
  ●        הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור.

   

 3. הקלות בתחום מיסוי דירות במטרה למנוע ירידת מחירים:
  ●        הורדת שיעור מס רכישה לדירות השקעה
  ●        הארכת משך הזמן למכירת דירה ישנה שמזכה משפר דיור בפטור ממס שבח/ מס רכישה נמוך
  ●        הקפאת החזר משכנתאות

   

 4. משיכת קרן השתלמות
  בתקופה שמיום 10/8/2020 עד יום 9/2/2021 – שכירים או עצמאים רשאים למשוך מקרן השתלמות עד 7,500 ש"ח בחודש לפני תום שש שנים (שלוש שנים למי שהגיע לגיל פרישה) מההפקדה הראשונה ללא חיוב במס.
  התנאים למשיכה:
  ●         בתקופה שמיום 1/3/2020 עד מועד הגשת הבקשה העובד או בן זוגו פוטר או יצא לחל"ת
  ●         בתקופה שמיום 1/3/2020 ועד תום חודש שלפני החודש שבו הוגשה הבקשה חלה ירידה בהכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעבודה או עסק של המבקש (שכיר או עצמאי) ובן זוגו ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת בשנת 2019

   

 5. מענק סיוע/ מענק סוציאלי לעצמאים ולבעלי שליטה בחברות מעטים
   

 6. בתחילת המשבר ניתנו מענקים המכונים "פעימה ראשונה" ו"פעימה שנייה".
   

 7. מענק עד 15,000 כל חודשיים מחודש יוני 2020 עד יוני 2021
  חוק התוכנית לסיוע כלכלי שמכוחו ניתנו המענקים במתכונת דומה. "הפעימה הראשונה" ניתנה רק לעצמאים, "הפעימה השנייה" והמענק לפי חוק התוכנית לסיוע כלכלי ניתנו הן לעצמאים והן לבעלי שליטה בחברות מעטים. מהות המענק היא מעין דמי אבטלה. המענק ניתן לעצמאים ולבעלי שליטה בחברות מעטים שכתוצאה ממשבר הקורונה ירד מחזור עסקיהם. המענק ניתן לתקופות של חודשיים (יש לתבוע מענק לכל חודשיים מחדש), המענק מחושב כ-70% מהכנסה עסקית/ משכורת בעל שליטה בשנת 2018 (ובתנאים מסוימים לפי שנת 2019). תקרת המענק היא 15,000 ש"ח לחודשיים. תוקף התוכנית – עד יוני 2021, אך לשר האוצר הסמכות להפסיק אותו לפני כן.

   

 8. פחת מואץ
  כדי לתמרץ רכישת רכוש קבוע ולעזור לעסקים על ידי הקדמת הוצאות נחקקה הוראת שעה לפחת מואץ במסגרת תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020. התקנות מקנות כפל שיעור פחת לרכוש קבוע שנרכש בין 1/9/2020 ל-30/6/2021 והתחיל לשמש ביצור הכנסה תוך שלושה חודשים מיום רכישתו או ביום 30/6/2021, לפי המאוחר (ניתן לדחות את מועד ההפעלה במקרים מיוחדים). על פי לשון התקנות ההטבה חלה על ציוד לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאינה משאית ולמעט נכס בלתי מוחשי. רכב עבודה מוגדר בפקודת התעבורה כרכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים. נראה כי ההטבה תחול על כל פריט רכוש קבוע שניתן להכניס לגדר ציוד ומכונות, אך לא תחול על פריטים שאינם ציוד או מכונות כגון רכב פרטי, בניינים וריהוט. ההטבה חלה על שיעור הפחת שהנישום זכאי לו לפי כל דין, לכן יש "כפל מבצעים": מי שזכאי לשיעור פחת גדול מהרגיל במסגרת החוק לעידוד השקעות הון או תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), התשמ"ו-1986 או דין אחר, יהיה זכאי גם להטבה על פי הוראת השעה.

   

 9.   הורדת שיעור מס רכישה לדירות השקעה
  החל מיום 29/7/2020 הצטמצמו מדרגות מס רכישה לדירת השקעה. המדרגות מתחילות מ-5% (עד חלק שווי דירה של כ-1.3 מיליון ש"ח) במקום 8%.

   

 10. הארכת תקופה למכירת דירה על ידי משפרי דיור
  משפרי דיור (בעלי דירה שאמורה להיות דירתם היחידה אך טרם מכרו דירה קודמת שהייתה דירתם היחידה) רשאים למכור דירה קודמת בפטור ממס שבח ותוך תשלום מס רכישה לפי מדרגות דירה יחידה 18 חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה. אלה שהמועד האחרון למכירת דירתם הקודמת חל בין 1/3/20 ל-1/10/20 קיבלו דחייה, כך שהתקופה שלעיל לא תבוא בחישוב 18 חודשים.

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

מעסיק חייב להנחות עובדים לרישום תקבולים כחוק

african-descent-3513653_1280.jpg

החוק לצמצום השימוש במזומן

bottom of page